ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

พระเลขานุการ

 
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ 
ปญฺญาภทฺรเมธี
 เลข.จต.ปรือใหญ่
 
พระดนัย เขมวีโร
เลข.จต.ห้วยเหนือ
 
พระชู สิริวณฺโณ
เลข.จต.ดองกำเม็ด
 
พระวิชิต กิตฺติวณฺโณ 
เลข.จต.โสน

พระมานิตร์ อุปสนฺโต
เลข.จต.กันทรารมย์-ปราสาท

                                                 

หนังสือที่พระเลขานุการต้องศึกษา
 
งานพระเลขาฯ ดูบทที่ ๓ - ๙ 

ต.ดองกำเม็ด    พระชู สิริวณฺโณ
ต.กันทรารมย์ปราสาท  พระมานิตร์ อุปสนฺโต
ต.ใจดี ศรีสะอาด  พระกันยา กนฺตสีโล
ต.โสน  พระวิชิต กิตฺติวณฺโณ
ต.ตะเคียน-ลมศักดิ์  พระใบฎีกาศิริศักดิ์​ อุตฺตโร
ต.นิคมพัฒนา-ศรีตระกูล  พระอธิวัฒน์ อธิฉนฺโท