ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

การจัดทำทะเบียนวัด


ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด 25/05/2019 วัดโมลีโลกยาราม ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ——————– ทะเบียนพระภิกษุสามเณร เป็นทะเบียนแสดงสังกัดวัดของพระภิกษุสามเณรอันเป็นทะเบียนหลักของวัด จัดเป็นเอกสารราชการอันสำคัญในการควบคุมพระภิกษุ-สามเณรในสังกัดวัดนั้น ๆ เหมือนกับทะเบียนบ้านของทางราชการ จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้ ๑. วัดที่ต้องมีทะเบียน ๒. ผู้ทำทะเบียนและผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียน ๓. วิธีปฏิบัติ วัดที่ต้องมีทะเบียน ได้แก่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีทะเบียนพระภิกษุสามเณรทุกวัด ส่วนสถานที่ใด ๆ ซึ่งสร้างเป็นวัด แต่ยังมิได้จัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนสังกัดในวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าอาวาสวัดนั้นยอมรับปกครอง ผู้ทำทะเบียน ได้แก่เจ้าอาวาส แต่เจ้าอาวาสอาจมอบให้รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้จัดทำแทนก็ได้ ส่วนผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียนนั้น ได้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทอันชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย โดยมีลักษณะเป็น ๒ คือ ๑) ผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่ ๒) ผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่ วิธีปฏิบัติ ต้องจัดทำทะเบียนประจำวัด เพื่อแสดงจำนวนและรายชื่อพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ ทุกวัดใช้ทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายการในทะเบียนนั้น ต้องให้สังกัดตรงกันกับในหนังสือสุทธิ ซึ่งพอกำหนดวิธีปฏิบัติเป็น ๓ วิธี คือ ๑) วิธีขึ้นทะเบียนผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่ ๒) วิธีขึ้นทะเบียนผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่ ๓) วิธีปฏิบัติอื่น วิธีที่ ๑ จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด ในหน้า ๖ เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ เจ้าอาวาสจักต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง วิธีที่ ๒ จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด ในหน้า ๘ หรือหน้าอื่น ๆ เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ วิธีที่ ๓ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะในคำแนะนำในทะเบียน โดยเฉพาะการจำหน่าย ให้ปฏิบัติถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามย้ายสังกัดในหนังสือสุทธิหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ฉีกมุมและบันทึกเหตุที่จำหน่ายไว้ให้ชัดแจ้ง ในการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทะเบียน ต้องแจ้งตามลำดับจนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนทะเบียนศิษย์วัด ให้จัดทำทุกวัดตามแบบทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมการ-ศาสนา แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ แบบทะเบียนประวัติสามเณร ตัวอย่างหนังสือขอรับรองการย้ายเข้าสังกัด แบบบัญชีขอรับรองเข้าสังกัด ตัวอย่างหนังสือขอรับรองการย้ายออกจากสังกัด แบบบัญชีขอรับรองการย้ายสังกัด แบบทะเบียนประวัติศิษย์วัด Hits: 1410 บทที่ ๖ การดำเนินกิจการคณะสงฆ์ 20/05/2019 วัดโมลีโลกยาราม บทที่ ๖ การดำเนินกิจการคณะสงฆ์ —————————– ในบทนี้ ขอกำหนดการดำเนินกิจการคณะสงฆ์เป็นแม่บท เพราะเห็นว่า พระสังฆาธิการและเลขานุการ เป็นศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และการพระศาสนาทุกอย่าง ทั้งที่ระบุไว้ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ทั้งที่มิได้ระบุไว้ พระสังฆาธิการและเลขานุการ จึงจำต้องศึกษาวิธีดำเนินกิจการเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เข้าใจโดยละเอียดและถูกต้องชัดเจน อันการปกครองคณะสงฆ์หรือสังฆมณฑลนั้น ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักชั้นอุดม- การณ์ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นหลักจัดรูปแบบและระเบียบการปกครอง โดยทางราชอาณาจักรได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้จัดรูปแบบการปกครองระดับต่าง ๆ และในพระราชบัญญัติ ได้ให้อำนาจจัดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาไว้ตามความเหมาะสม แต่มิให้ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยและกฎหมาย เพราะจุดยืนของคณะสงฆ์คือพระธรรมวินัยและกฎหมาย ดังนั้น จึงมีบท บัญญัติเพื่อการดำเนินกิจการคณะสงฆ์ในรูปแบบต่าง ๆ มี กฎมหาเถรสมาคม กฎ กระทรวง และบทบัญญัติอื่น อนึ่ง กฎหมายที่ให้อำนาจจัดระบบการปกครองนั้น ได้กำหนดให้ถือว่าผู้ปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยชัดแจ้ง พระสังฆาธิการทุกรูป จึงต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานเหมือนกับข้าราชการของแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งด้วย และการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม ต้องยึดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เป็นหลักการจะเป็นเช่นนั้นได้ ต้องอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็นเครื่องมือ ดังนั้น พระสังฆาธิการและเลขานุการต้องศึกษาต้องทบทวนให้เกิดความเข้าใจตามลำดับ ให้เข้าใจในความเฉพาะบทและแนวปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ในบทนี้จะถอดความจากตัวบทนั้น ๆ เฉพาะที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ควรทราบมาเรียนถวายเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะเน้นหลักเกณฑ์แต่ละอย่างและวิธีปฏิบัติเป็นจุดสำคัญ และบางเรื่องชี้พอเป็นแนวทาง บางเรื่องจักทำตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน โดยจะยึดการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ตามความในพระราชบัญญัติและกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ มาเป็นหลักยืน การคณะสงฆ์และการพระศาสนาดังกล่าวนั้น แยกตามลักษณะเป็น ๗ การ คือ ๑) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณสงเคราะห์ ๗) การนิคหกรรม ในบทนี้ จักนำการทั้ง ๗ นำมาเป็นบทเรียนตามลำดับ โดยจะเน้นให้ชัดเจนเฉพาะที่เห็นว่าอำนวยประโยชน์แก่พระสังฆาธิการและเลขานุการในส่วนภูมิภาคเป็นสำคัญ และกำหนดแบ่งเป็นบทเรียนเป็นส่วนและแยกจากส่วนเป็นตอน บางส่วนหรือบางตอนจะกล่าวถึงเพียงโครงสร้าง บางส่วนและบางตอนจะเรียนถวายรายละเอียดแห่งวิธีปฏิบัติโดยชัดเจน พอจะถือเป็นแนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ตามอำนาจหน้าที่ได้ ดังจะเรียนถวายต่อไป ส่วนที่ ๑ เขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนที่ ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ตอนที่ ๑ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นภาค ตอนที่ ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัด ตอนที่ ๓ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นอำเภอ ตอนที่ ๔ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นตำบล ส่วนที่ ๓ การแต่งตั้งผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตอนที่ ๑ วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งฯ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะตำบล ตัวอย่างในกรณีที่เจ้าคณะตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตอนที่ ๒ วิธีแต่งตั้งเลขานุการ ตอนที่ ๓ วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ ตอนที่ ๔ วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ส่วนที่ ๔ การแต่งตั้งผู้ปกครองวัด ตอนที่ ๑ วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ตอนที่ ๒วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ตอนที่ ๓ วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ตอนที่ ๔ วิธีแต่งตั้งไวยาวัจกร ส่วนที่ ๕ การพ้นจากตำแหน่ง พระสังฆาธิการและไวยาวัจกร ตอนที่ ๑ วิธีขอลาออกจากตำแหน่ง ตอนที่ ๒ วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ ตอนที่ ๓ วิธีให้พระสังฆาธิการ ออกจากตำแหน่งหน้าที่ ตอนที่ ๔ วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ ตอนที่ ๕ วิธีให้พระสังฆาธิการพัก และปลดจากตำแหน่งหน้าที่ ตอนที่ ๖ วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์ ตอนที่ ๗ วิธีร้องทุกข์ ตอนที่ ๘ วิธีทัดทานคำสั่ง ตอนที่ ๙ วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์พ้นจากหน้าที่ ตอนที่ ๑๐ วิธีให้เลขานุการเจ้าคณะ และเลขานุการรองเจ้าคณะพ้นจากหน้าที่ ตอนที่ ๑๑ วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ส่วนที่ ๖ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และส่งมอบงาน ตอนที่ ๑ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่รองเจ้าคณะ ตอนที่ ๒ วิธีมอบหมายงาน ให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ ตอนที่ ๓ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่ แก่ไวยาวัจกร ตอนที่ ๔ วิธีส่งมอบงาน ในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์ ส่วนที่ ๗ งานในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และงานทะเบียน ตอนที่ ๑ วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท ตอนที่ ๒ วิธีนับอายุอุปสัมปทาเปกข์ ตอนที่ ๓ วิธีตั้งฉายาอุปสัมปทาเปกข์ ตอนที่ ๔ วิธีออกหนังสือสุทธิ ตอนที่ ๕ วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ตอนที่ ๖ วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น ตอนที่ ๗ วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก ตอนที่ ๘ วิธีทำทะเบียนสัทธิวิหาริก ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ส่วนที่ ๘ วิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด ตอนที่ ๑ วิธีขออนุญาตสร้างวัด ตอนที่ ๒ วิธีขอตั้งวัด ตอนที่ ๓ วิธีขอรวมวัด ตอนที่ ๔ วิธีย้ายวัด ตอนที่ ๕ วิธียุบเลิกวัด ตอนที่ ๖ วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอนที่ ๗ วิธีขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัย ตอนที่ ๘ วิธีเปลี่ยนชื่อวัด ตอนที่ ๙ วิธียกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ส่วนที่ ๙ การจัดศาสนสมบัติของวัด ตอนที่ ๑ วิธีจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด ตอนที่ ๒ วิธีกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ตอนที่ ๓ การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ตอนที่ ๔ การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนา หรือที่ดินที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ตอนที่ ๕ วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด และวิธีทำบัญชี ส่วนที่ ๑๐ สมณศักดิ์ ตอนที่ ๑ สมเด็จพระราชาคณะ ตอนที่ ๒ พระราชาคณะ ตอนที่ ๓ พระครูสัญญาบัตร ตอนที่ ๔ ฐานานุกรม ตอนที่ ๕ เปรียญ ตอนที่ ๖ ประทวนสมศักดิ์และพระพิธีธรรม ตอนที่ ๗ วิธีขอสมณศักดิ์ และขอเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ตอนที่ ๘ ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม และเปรียญ Hits: 1479