ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

เจ้าคณะตำบล

 
พระครูสันติธรรมนารถ
จต.สะเดาใหญ๋

เจ้าอธิการชาญ อนาลโย จต.ดองกำเม็ด
 
พระครูปนัสธรรมกิจ
จต.โสน

พระครูโสตถิขันธคุณ 
จต.ปรือใหญ่
 
จต.กันทรารมย์-ศรีสะอาด
 
พระปลัดบุญสุข สุชีโว 
จต.ห้วยเหนือ

หมายเหตุ

งานในหน้าที่พระอุปัชฌาย์และงานทะเบียน
*********************
           พระอุปัชฌาย์ หน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพราะเป็นผู้รับกุลบุตรเข้ามาเป็นสมาชิกชั้นในของพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นผู้ฝึกสอนในพระธรรมวินัยและอาจาระ ทั้งเป็นภาระปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ในกฎมหาเถรสมาคมให้ความสำคัญของพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างมากยิ่ง ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้ปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก ให้เป็นไปตามบทบัญญัติดัง กล่าวแล้ว จะมีแต่พระภิกษุสามเณรที่ดีงามทั่วทั้งสังฆมณฑล แต่ปัจจุบันนี้ พระอุปัชฌาย์จำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงบางประการ กล่าวคือปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดผล ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่จะก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามแก่สังฆณฑล และในส่วนที่จะก่อให้เกิดเกียรติคุณแก่พระอุปัชฌาย์เอง ที่พระพุทธศาสนาถูกบ่อนทำลายจากบุคคลผู้ถือเพศบรรพชิต ย่อมมาจากการที่พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติหน้าที่เพียงบางประการนี้สายหนึ่ง

           อนึ่ง เพื่อควบคุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม มหาเถรสมาคมได้ออกคำสั่งให้ทุกวัดจัดทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอีกส่วนหนึ่ง

           เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้

ที่มา : “ส่วนที่ ๗ งานในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และงานทะเบียน - วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร.” 2019. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร. May 25, 2019. https://www.watmoli.com/wittaya-two/1939/.