ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

พรบ.คณะสงฆ์

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  คลิก 

วิทยาพระสังฆาธิการ (๑)

             วิทยาพระสังฆาธิการ เป็นชื่อที่เรียกใหม่ แต่เดิมเรียกว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยจัดพิมพ์เป็น ๒ ภาค ภาค ๑ เป็นภาคบทบัญญัติ จัดรวบรวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบทบัญญัติอื่นไว้เป็นภาคแรก ภาค ๒ เป็นภาคปฏิบัติการ ซึ่งแนะนำเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา และให้วิธีการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ตามบทบัญญัตินั้น ๆ พร้อมตัวอย่างไว้ ซึ่งได้จัดพิมพ์ตามรูปนั้นแล้ว ๒ ครั้ง

             ต่อมา ได้เตรียมการแยกพิมพ์เป็น ๒ เล่ม โดยรวบรวมบทบัญญัติเป็นภาค ๑ เป็นเล่ม ๑ ภาคปฏิบัติการเป็นภาค ๒ เป็นเล่ม ๒ เฉพาะภาคปฏิบัติการได้จัดพิมพ์อีกหลายครั้ง

             ส่วนภาคบทบัญญัติ ได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือการศึกษาเปรียบเทียบ และรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของบทบัญญัตินั้น ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก สำหรับท่านผู้ใคร่ต่อการศึกษา ได้บอกที่มาไว้ทุกบท และได้จัดเป็นหมวดตามลักษณะของบทบัญญัตินั้น ๆ ซึ่งแยกเป็นหมวดไว้ ดังนี้

             หมวด ๑ ว่าด้วยกฎหมายรัชกาลที่ ๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พระราชกำหนด และข้อบัญญัติอื่น ที่ควรไว้ในหมวดนี้

             หมวด ๒ ว่าด้วยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

             หมวด ๓  ว่าด้วยกฎมหาเถรสมาคม ซึ่งตราขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

             หมวด ๔  ว่าด้วยสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ ซึ่งตราขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และบทบัญญัติอื่น

             หมวด ๕ ว่าด้วยระเบียบกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

             หมวด ๖  ว่าด้วยระเบียบมหาเถรสมาคม ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และกฎองค์การที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

             บทบัญญัติต่าง ๆ ที่นำมารวมไว้ในวิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑ นี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งสิ้น การรวบรวมไว้ให้อยู่เป็นหมวดหมู่ เป็นการสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเทียบเคียง เพราะบทบัญญัติเก่าในอดีต ย่อมเป็นเครื่องส่งผลให้การบัญญัติใหม่ในปัจจุบัน

             และขอทำความเข้าใจว่า บทบัญญัติเก่าบางอย่างยังมิได้มีบทบัญญัติใดบอกยกเลิก หรือยังมิได้มีบัญญัติไว้ในที่อื่น บทบัญญัตินั้นยังใช้ได้ บทบัญญัติใดถูกยกเลิกแล้ว บทบัญญัตินั้นจะนำมาใช้อีกไม่ได้ โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ขอทำความเข้าใจให้ชัด คือ กฎมหาเถรสมาคม แต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นต้น ได้ตรากฎมหาเถรสมาคมขึ้นแล้วถึง ๒๘ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๑๐ ยกเลิกแล้ว ฉบับที่ ๑๕ และ ๑๖ ยกเลิกแล้ว นอกนั้นยังคงอยู่ แต่มีการแก้ไขปรับปรุงบ้าง เฉพาะฉบับที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๓ และฉบับที่ ๒๔ ผู้ศึกษาต้องตรวจตราให้ถูกต้อง

             ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกนี้ มีเวลาตรวจแก้ต้นฉบับน้อย อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง จะแก้ไขในโอกาสต่อไป.

พระพรหมกวี (วรวิทย์)

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

สารบัญ

หมวด ๑ กฎหมายและบทบัญญัติอื่น

หมวด ๒ กฎกระทรวง

หมวด ๓ กฎมหาเถรสมาคม

หมวด ๔ สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ และบทบัญญัติอื่น

หมวด ๕ ระเบียบกระทรวง

หมวด ๖ ระเบียบมหาเถรสมาคมและบทบัญญัติอื่น

หมวด ๗ คำสั่งมหาเถรสมาคมและบทบัญญัติอื่น

Hits: 2011

วิทยาพระสังฆาธิการ (๔)

       หนังสือเล่มนี้ คือผลงานที่เรียบเรียงขึ้นต่างกรรมต่างวาระ และผลงานการบรรยายในที่ประชุมพระสังฆาธิการ ได้รวมเป็นเล่ม ให้ชื่อว่า “วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๔” ขอบันทึกความเป็นมาไว้เพียงโดยย่อ ดังนี้

        ๑) แนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ ใช้เป็นแนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แก่พระสังฆาธิการผู้รับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พ.ศ.๒๕๔๙ รุ่นที่ ๑-๒-๓ ตามลำดับ

        ๒) คำบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นคำบรรยายสด ในการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเขตภาค ๙ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งบรรยายในที่ ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง โดยบรรยายร่วมกับคุณมนู ช่างสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายสังฆการ กรมการศาสนา มีผู้บันทึกเทปและถอดไว้มอบให้ข้าพเจ้าและคุณมนูตรวจแก้และเพิ่มเติมข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ เคยพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี แล้วครั้งหนึ่ง

        ๓) คำบรรยายกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑๐ และภาคอื่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เคยพิมพ์แล้วหลายครั้ง

        ๔) บันทึกสรุปคำบรรยายกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ ได้บันทึกย่อกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอนกฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ แก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในภาค ๑๐ ตามโครงการ พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดมหาธาตุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔ เคยพิมพ์แล้วหลายครั้ง

        ๕) ข้อแนะนำวิทยากร ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้วิทยากรถือเป็นแนวทางการบรรยายในที่ประชุมชมรมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองภาค ๑๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐

        ๖) องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายในที่ประชุมเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการเจ้าคณะเขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดมหาธาตุ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

        ๗) เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบรรยายแก่ที่ประชุมเจ้าอาวาสในที่หลายแห่ง

        ๘) เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ เรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นแนวการบรรยายในที่ประชุมพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในเขตภาค ๓ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

        เรื่องราวทั้ง ๘ นี้ อยู่แวดวงการคณะสงฆ์ หากได้รวมเป็นเล่มเดียวและมีโอกาสปรากฏแพร่หลายแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการคณะสงฆ์ได้ไม่มากก็น้อย.

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์)

วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

สารบัญ

๑. แนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

บทที่ ๑ นำเรื่อง

บทที่ ๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑

บทที่ ๓ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

บทที่ ๔ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

บทที่ ๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

บทที่ ๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ศ.๒๕๔๗

บทที่ ๗ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

๒. คำบรรยาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

๓. คำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑

๔. บันทึกสรุปคำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑

๕. ข้อแนะนำวิทยากร

๖. องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์

๗. เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส

๘. เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ

Hits: 741