ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ตัวแทนวัดสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ เป้นตัวแทนรับการสุ่มประเมินและเยี่ยมวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ด้านการดำเนินงานตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19 ตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ณ วัดปรือคัน

พระสงฆ์ เข็มแข็ง วัดมั่นคง ชุมชน เลื่อมใส มีใจศรัทธา
        
        เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
๑๐๔ วัด/ศาสนสถานในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ผ่านประเมิน  และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔๘๒ รูป ได้ร่วมกันการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 อย่างพร้อมเพรียง

        ควรแท้ แก่การกล่าวอนุโมทนาสาธุการชื่นชม ในการที่พระสงฆ์ อำเภอขุขันธ์ เรา ให้ความร่วมมือ มีจุดยืน มั่นคง เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ออกสุ่มประเมินและเยี่ยมวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ด้านการดำเนินงานตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19 ดังที่ได้เคยได้ขอความร่วมมือให้ศาสนสถานทุกแห่งเข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID  ณ วัดปรือคัน โดยได้รับเมตตาจาก #พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดปรือคัน , พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญฺญาภทฺรเมธี , พระปลัดบำรุง สุวณฺณวณฺณี และพระพิพัฒน์ กิตฺติวณฺโณ(พระ อสว.) ให้การต้อนรับการสุ่มประเมินฯ ได้รับคำชื่นชมว่า เป็นวัดที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด19ในระดับที่ดีมาก และยังได้คำแนะนำในการพัฒนาให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพในระดับยั่งยืนต่อไป