ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

กองงานเลขานุการตำบลดองกำเม็ด

 คณะสงฆ์ตำบลดองกำเม็ด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วยวัด และที่พักสงฆ์  ดังนี้

๑.วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ (เจ้าอธิการชาญ  อนาลโย ดร. เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบล)

๒.วัดดองกำเม็ด (พระอธิการสุริยัน  อินฺทปญฺโญ  เจ้าอาวาส)

๓.วัดบ้านบิง (พระอธิการคำมี  ปญฺญาวุฑฺโฒ  เจ้าอาวาส)

๔.วัดกันจาน (พระอธิการสมควร  ธมฺมโชโต เจ้าอาวาส)

๕.วัดตราดพัฒนาราม  (พระอธิการคูณ  ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาส)

๖.ที่พักสงฆ์บ้านตรางสวาย (พระสรรพสิทธิ์  ปภาโส หัวหน้าที่พักสงฆ์)

๗.ที่พักสงฆ์บ้านตาโคล (พระพล  จนฺทธมฺโม  หัวหน้าที่พักสงฆ์